2016-07-01

Frågor och svar

Redigera sida

Vad är det som byggs på Sveakvarteren?

Läs mer om området och byggnaderna här.

Hur många bostäder byggs?

Toalt 326 lägenheter fördelat enligt följande:  Svea Fanfar (som är klart sedan 2012) är det 93 lgh, i Svea Symfoni 103 och i Svea Serenad 129 lgh.

Vilka är inblandade i byggandet av de nya bostäderna?

De nya bostadshusen i Svea Symfoni (hus 5-8) och Svea Serenad (hus 9-12) byggs och säljs av av Veidekke. Se planskiss över området här.

Veidekke Bostad AB säljer lägenheterna och Veidekke Entreprenad AB, Bygg Stockholm, ansvarar för att husen kommer på plats.

Var kan jag vända mig med frågor och synpunkter om byggnationerna?

Arbetena utförs som sagt av Veidekke Entreprenad AB och deras underentreprenörer. Frågor och synpunkter om byggnationerna hänvisas till våra kontaktvägar som du hittar här.  Vi svarar på frågor inom max två dagar och i vissa fall vidarebefordras frågan till ansvariga på Veidekke. Det finns också möjlighet att nå oss via en telefon som är öppen vardagar 09.00 – 16.00, telefonnummer: 08-612 15 00.

Jag är intresserad av att köpa en bostad i Svea Symfoni eller Svea Serenad – hur gör jag det?

Du kan läsa mer om bostäderna och hitta kontaktvägar på respektive projekthemsida.

När är bostadshusen klara?

Svea Symfoni och Svea Serenad byggs i ett svep. Första inflyttning kommer att ske i hus 5 i Svea Symfoni och bedöms bli efter sommaren 2019. Därefter sker inflyttning i husnummerordning, preliminärt fram till hösten 2020. Husen byggs från hus 5 till hus 12, dvs de sista som färdigställs är hus 10, 11, 12. Hela området planeras att vara helt färdigställt 2020/21 och här kan du se en illustration över området när det är klart. (Med reservation för ändringar)

Hur ser tidplanen ut? 
  • Rivning: juli – oktober 2016.
  • Sprängning: oktober 2016 – februari/mars 2017
  • Grundläggning: november 2016 – september 2017
  • Stomme och husproduktion: september 2017 och framåt
  • Projektet beräknas vara färdigställt under 2020/21

Observera att förändring av tidplanen kan ske.

Vilka arbetstider gäller på byggarbetsplatsen?

Arbetstiderna på byggarbetsplatsen är vardagar 07.00-19.00 samt från v. 19 (2018) även på lördagar mellan kl. 08.00 och 18.00. Röda helgdagar och dag före röd dag är arbetsfria. Arbetsplatsen stänger inte för semester under sommaren.

Förekommer det sprängningar fortfarande?

De omfattande sprängningarna är klara sedan länge men mindre knallskott kan förekomma under 2018 när lekplatsen och torget ställs i ordning.

Hur är det med störande ljud och buller?

Alla ljud som uppstår i samband med byggnationerna på Sveakvarteren sker inom Naturvårdsverkets gränser avseende buller.

Hur hanterar ni störande arbeten?

Under hela byggtiden har Veidekke ett ansvar för att arbetet följer de lagar och regler som gäller för bostadsbyggen i stadsmiljö. Vi ska göra vad vi kan för att bygget inte ska störa de kringboende mer än nödvändigt. Vi kommer att informera alla närboende under arbetets gång via denna webbplats samt svarar på frågor via formuläret.

Vilka andra bullrande arbeten kommer att ske?

Det kommer inte att bli varken pålning eller spontning, som låter mycket. Ingen kross av material kommer heller att ske på platsen. Det är annars normal byggverksamhet med grävmaskiner, transporter osv, som kan låta lite.

Vilka förändringar vad gäller gator och trafik kommer att ske och var kommer byggtrafiken att gå?

In- och utfart av arbetsfordon till arbetsplatsen kommer i huvudsak att ske via Lidingövägen men sker i viss mån även via Löjtnantsgatan. I ett senare skede kommer trafikplanen att förändras vid Löjtnantsgatan och vartefter projektet fortskrider kommer mer information angående detta. All backning kommer att ske med hjälp av ledsagare.

Parkering och gångväg längs Löjtnantsgatan.

Antalet parkeringsplatser vid Löjtnantsgatan begränsas något för att skapa en säkrare tillgänglighet till arbetsområdet. Stoppförbudet på den västra sidan av Löjtnantsgatan har flyttats bakåt ca tre platser. Detta betyder att inga bilar får parkeras från stoppförbudsskylten fram till efterföljande övergångsställe inkl infarten till grinden. Se bild.  Avsikten med flytten är att skapa fri sikt och manöverutrymme vid transportgrinden in till arbetsområdet. Ett nytt övergångsställe har anordnats 10 meter efter handikapplatsen och syftar till en säker övergång till den hänvisade gångbanan, där arbetsområdets staket börjar.

Dessa förändringar och nuvarande skyltning gäller tills vidare men kan komma att justeras under projektets gång. Eventuella ändringar aviseras i god tid på denna webbplats samt med skyltning på gatan.

På Löjtnantsgatan i övrigt har inga förändringar skett när det gäller parkeringsregler eller gångvägar.

Hur är tillgängligheten för rullatorer och rullstolar, idag och när området är klart.

Eftersom arbetsplatsområdet är inhägnat togs gångvägen bort som gick väster om tornet, dvs mellan tornet och Svea Fanfar. Just den delen av området där planket är framdraget mot tornet, rivs enligt plan under hösten/vintern 2019 (med reservation för förändringar). Då är den första delen, mot Svea Fanfar klar. Fram till dess behöver rullatorer och rullstolar ta sig rakt fram på Löjtnantsgatan och runt tornet på dess andra sida.

Bilden nedan visar arbetsplatsområdet och bild nr 2 visar tillgängligheten när det är klart. Allt grönt är tillgänglig och plan yta och trappor är markerade med prickar.

Färdigt område 2021

Vad händer med tegelmuren på Lidingövägen?

Tegelmuren rivs och gångvägen spärras av och flyttas ut till läget för cykelbanan under en period.

Vilket ansvar har ni för barn som vistas på området?

Byggarbetsplatsen kommer att vara stängd och ordentligt inhägnad och ingen obehörig kommer att ha tillträde till den. En byggarbetsplats innebär risker för de som vistas där och alla som går in på arbetsplatsen behöver vara godkända, registrerade, ha giltig legitimation samt skyddskläder. Föräldrar ansvarar för att barn inte tar sig in på området.